การฝึกอบรม การบังคับปั้นจั่น (เครน)

Back to เรื่อง

การฝึกอบรม การบังคับปั้นจั่น (เครน)

กิจกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

ทางบริษัท GETCO ได้จัดฝึกอบรมพนักงานเรื่อง การบังคับปั้นจั่น (เครน)
ขึ้นระหว่างวันที่ 05-07 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญถึงอันตราย
ที่จะเกิดขึ้น โดยมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 33 ท่าน

Back to เรื่อง