การฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นสูง

Back to เรื่อง

การฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นสูง

กิจกรรมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

ทางบริษัท GETCO ได้ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมพนักงานเรื่อง ดับเพลิงขั้นสูง กับบริษัท Safetech Thailand ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 6 ท่าน

 

Back to เรื่อง