Company

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เคมีทรีดท์ บีพี จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542  ด้วยทุนจดทะเบียนในระยะแรก  20.0 ล้านบาท  โดยได้เข้ารับสัมปทานระยะเวลา 30 ปี ในการบริหารโครงการบำบัดน้ำเสียภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู  มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542

ทั้งนี้นับตั้งแต่การเริ่มเข้าดำเนินการ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงที่มีอยู่กับการนิคมอุตสาหกรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้แล้วเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่กิจการ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อการนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูในด้านฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชำระจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับแผนงานการลงทุนพัฒนาระบบการบำบัดน้ำเสียมาโดยตลอด

 • 2542 – ทุนจดทะเบียน 20.0 ล้านบาท
 • 2543 – เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50.0 ล้านบาท
 • 2544 – เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100.0 ล้านบาท
 • 2544 – เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125.0 ล้านบาท    
 • 2545 – เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 160.0 ล้านบาท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

     จากนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ   เพื่อเพิ่มคุณค่าการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการ  ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  เสริมสร้างศักยภาพและความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการเดิม  พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังตัดสินใจเข้าร่วมประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรม  ตลอดจนสามารถฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและลดการก่อปัญหาด้านมลภาวะต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนทั้งหลายอย่างถาวรต่อไป  จึงทำให้เกิดแผนงานในการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานภายในนิคมอุตสาหกรรมขึ้น

     นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถือได้ว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมในยุคแรกเริ่มของประเทศไทย เปิดให้บริการมา นานกว่า 30 ปี  สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ มีอายุการใช้งานมายาวนานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนายกระดับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งในโครงการต่างๆ ที่ต้องเร่งพิจารณาก็คือ ระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับน้ำเสียอันเกิดจากการดำเนินการของโรงงานต่าง ๆ  เพราะจากอายุการใช้งานของระบบที่ยาวนานกว่า 20 ปี ทำให้ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีของระบบไม่สามารถรองรับความต้องการในการบำบัด    น้ำเสียได้อย่างเพียงพอ และบางโอกาสยังส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนรอบด้านอีกด้วย       

    จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในการบริหารภาครัฐ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดแนวทางพัฒนาภายในส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปู ขึ้นในรูปแบบที่เปิดให้เอกชนเข้ารับบริหารสัมปทาน  เพื่อสร้างความคล่องตัวในการดำเนินการและประสิทธิภาพการจัดการ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น        

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ทำการประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ให้เข้ายื่นข้อเสนอในการประกวดราคาในเดือนกันยายน 2541 ซึ่งการพิจารณาจะผ่านคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของโครงการ  โดยมุ่งเน้นในประเด็นของข้อเสนอทางเทคนิค ข้อเสนอทางการเงิน และประสบการณ์ความน่าเชื่อถือของทีมงาน        

ภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของบริษัทที่เข้าประมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วคณะกรรมการจึงมีมติสรุปให้ทีมงาน  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  ได้รับการคัดเลือก 

โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

 1. เทคโนโลยีการออกแบบทันสมัยได้มาตรฐาน
 2. ความพร้อมในการด้านงบประมาณการลงทุน
 3. ความพร้อมของทีมงาน ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ซึ่งมากด้วยประสบการณ์
 4. ข้อเสนอในการจัดเก็บค่าบริการเป็นธรรม และราคาในการจัดเก็บค่าบริการสมเหตุผล

แนวทางในการดำเนินการสอดคล้องและสามารถตอบรับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและยกระดับระบบบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด


พันธกิจ

 • เราใส่ใจทุกปัญหา และทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมนำมาปรับปรุง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • ใส่ใจเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบบำบัด โดยเรามุ่งเน้นคุณภาพของงานบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความพร้อมต่อการเดินระบบบำบัดเพื่อให้สามารถบำบัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 • เรามีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ซึ่งยืนยันได้ว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในทุกๆกระบวนการของระบบบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้.
 • มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 18001  โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน และมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
 • มุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และสื่อสารการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทั้งหมดที่ทำงานภายใต้การดูแลขององค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใส่ใจทุกกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ดี .

วิสัยทัศน์

 • การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น การจัดการด้านขยะ การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงาน
 • การให้บริการการปรึกษา การบริหาร และการจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน
 • การให้บริการในด้านการศึกษาผลกระทบและให้คำปรึกษา ต่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำและการบริหารแหล่งน้ำต่าง ๆ
 • การให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมี ค่าโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สิ่งแขวนลอย ตลอดจนสิ่งมีพิษต่างๆ
 • การบริหาร และการจัดการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ
 • กิจการอื่น ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม และการลดมลพิษประเภทต่าง ๆ


คณะผู้บริหาร

Mr. Chartchai Panichewa
Chairman of the Board of Directors
Mr. Phua Chian Kin
Board of Directors

พันธมิตร