การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร
 • ตรวจสอบสภาพของน้ำด้วยสายตา (สี กลิ่น ลักษณะของตะกอน ตะกอนลอย ลักษณะการเติมอากาศ)
 • ตรวจสอบและวัดค่าด้วยอุปกรณ์ (DO, pH, Temp, Flow)

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 • งานตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
 • งานตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่ม
 • แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำรีไซเคิล และตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าตามแผนการบำรุงรักษา (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, ราย 3 เดือน , ราย 6 เดือน และรายปี)
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ (ท่อ, วาล์ว, Y-Strainer)
 • การซ่อมแซม และแก้ไขเบื้องต้นให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้

โครงการ
เก็ทโก้ ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ให้ดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียทั้งระบบของท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีเงื่อนไข

ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนควบคุมดูแลการทำงานของระบบตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ
ให้สามารถใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียระบบน้ำรีไซเคิลและระบบจัดการของเสียได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบต้องมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม    10,000  ลบ.ม./วัน
 • Phase 1 แบบ SBR ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย  6,000 ลบ.ม./วัน
 • Phase 2 แบบ Conventional Activated Sludge ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย  4,000 ลบ.ม./วัน

 

การจัดการขยะภายนอกอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • ทำการควบคุม ดูแล ความเรียบร้อยของถังขยะและบริเวณจุดพักขยะ เพื่อรอการจัดเก็บออกไปภายนอกพื้นที่
 • การทำความสะอาดจุดพักขยะบริเวณ Land Side และ Air Side
 • การจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะจากตะแกรงดักขยะของระบบบำบัดน้ำเสีย ไปยังจุดที่กำหนด

โครงการ
เก็ทโก้ บางซื่อ

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) ได้รับความไว้วางใจจากกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินโครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ โดยบริษัท GETCO ได้เริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นก้าวก้าวสำคัญที่ GETCO ขยายธุรกิจ เข้าสู่ตลาดธุรกิจภาครัฐ (กทม.) ในการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน.

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ทางเข้าติดถนนกำแพงเพชร 2 ตรงข้ามสถานีขนส่งหมอชิต ภายในและภายนอกอาคารมีการออกแบบลักษณะพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วย

 • ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม  เวลาทำการ วันอังคาร-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
 • ห้องแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย  ที่มีแบบจำลองโรงควบคุมคุณภาพน้ำทั้ง 8 แห่งของกรุงเทพมหานคร
 • ห้องนิทรรศการ  เป็นส่วนพื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
 • ม่านน้ำตก  ที่สวยงามตระการตา มีความยาวประมาณ 100 ม. โดยใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
 • สวนน้ำ โดยปลูกพืชที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และพืชตามโครงการพระราชดำริ

พื้นที่ใต้ดินของอาคารเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ขนาด 12 ไร่ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากชุมชนและมลภาวะทางน้ำ โดยทำการรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำใต้ดิน ก่อนปล่อยลงสู่คูคลองเปรมประชากร และแม่น้ำเจ้าพระยา มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 120,000 ลบ.ม./วัน และความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสูงสุด 300,000 ลบ.ม./วัน  ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งหมดประมาณ 20.7 ตร.ก.ม. ในพื้นที่เขตบางซื่อ จตุจักร ดุสิต และพญาไท โดยใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียแบบระบบเติมอากาศ 4-Pass Step Feed Biological Nitrogen Removal Activated Sludge Process

โครงการ
เก็ทโก้ นิคมอุตสาหกรรม ปางปู

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการดำเนินงาน ทั้งด้านเทคนิค การออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจร

การบริหารโครงการบำบัดน้ำเสียภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู  มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ทั้งนี้นับตั้งแต่การเริ่มเข้าดำเนินการ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงที่มีอยู่กับการนิคมอุตสาหกรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้แล้วเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่กิจการ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อการนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู.

งานไฟฟ้าควบคุม

100%

งานเครื่องจักรกล

100%

งานด้านสิ่งแวดล้อม

100%

งานโยธา

100%

งานด้านวิชาการ

100%