การให้บริการ ของเก็ทโก้

งานไฟฟ้าควบคุม

100%

งานเครื่องจักรกล

100%

งานด้านสิ่งแวดล้อม

100%

งานโยธา

100%

งานด้านวิชาการ

100%