learn more GETCO learn more G learn more G learn more G learn more NO learn more G

GETCO ชำนาญในการจัดการ บำบัดน้ำ

” บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการ ดำเนินงาน ทั้งทางด้านเทคนิคการออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจรด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำในการรักษา สิ่งแวดล้อมของประเทศ GETCO
ได้พัฒนาตนเองด้วยการสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001) เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการ และการใส่ใจสภาพแวดล้อมที่ดีของประเทศ”

25 ปี

GETCO

เราใส่ใจทุกปัญหา และทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมนำมาปรับปรุง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด.

สารจากผู้บริหาร

เราใส่ใจทุกปัญหา และทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมนำมาปรับปรุง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด.

ใส่ใจเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบบำบัด โดยเรามุ่งเน้นคุณภาพของงานบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความพร้อมต่อการเดินระบบบำบัดเพื่อให้สามารถบำบัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ. 

เรามีมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ซึ่งยืนยันได้ว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในทุกๆกระบวนการของระบบบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้. 

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน และมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร. 

มุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และสื่อสารการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทั้งหมดที่ทำงานภายใต้การดูแลขององค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. 

ใส่ใจทุกกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ดี.

มาตรฐาน

GETCO ได้ผ่านมาตรฐานการยอมรับต่างๆในการบริหารจัดการ

GETCO ชำนาญในการจัดการ บำบัดน้ำ

การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆเช่น การจัดการด้านขยะ การบำบัดน้ำเสีย เบื้องต้นของโรงงาน

การให้บริการในด้านการศึกษาผลกระทบและให้คำปรึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำและการบริหารแหล่งน้ำต่าง ๆ

การให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมี ค่าโลหะหนักยาฆ่าแมลง สิ่งแขวนลอย ตลอดจนสิ่งมีพิษต่างๆ ในน้ำ สามารถนำมาจัดการ บำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหาร และการจัดการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ

กิจการอื่น ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย และการลดมลพิษประเภทต่าง ๆ

generic
generic
generic

GETCO มีความพร้อมในการให้บริการด้านต่างๆ

กิจกรรม