บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)

We Concern Our Environment

” บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการ
ดำเนินงาน ทั้งทางด้านเทคนิคการออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจร
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำในการรรักษา สิ่งแวดล้อมของประเทศ GETCO
ได้พัฒนาตนเองด้วยการสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติงานภายใต้
ระบบมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ( ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001) เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานการให้บริการ และการใส่ใจสภาพแวดล้อมที่ดีของประเทศ”

อ่านต่อ

Services

บริการที่ทางบริษัทให้ดำเนินการ

null
การให้บริการในด้านการศึกษาผลกระทบและให้คำปรึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำและการบริหารแหล่งน้ำต่าง ๆ
null
การบริหาร และการจัดการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน
null
การให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมี ค่าโลหะหนักยาฆ่าแมลง สิ่งแขวนลอย ตลอดจนสิ่งมีพิษต่างๆ
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆเช่น การจัดการด้านขยะ การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงาน
null
กิจการอื่น ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษประเภทต่าง ๆ

Projects

โครงการต่างๆของบริษัท

รายละเอียดโครงการต่างๆที่ทางบริษัทบริหารจัดการ


News

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

คณะดูงาน เยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35 เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 05/04/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงาน เยาวชนจากโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35
จำนวน 100 ท่าน…

Read More

คณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 03/04/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวน 36 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

 

Read More

วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้ (2 เมษายน) คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท…

Read More

คณะดูงาน ชาวต่างประเทศของทางสำนักงานเขตปทุมวัน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28/03/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานชาวต่างประเทศจากสำนักงานเขตปทุมวัน
จำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

อำนวยความสะดวกให้สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เข้าใช้ห้องประชุมของศูนย์ฯ

วันจันทร์ที่ 25/03/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
อำนวยความสะดวกให้สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เข้าใช้ห้องประชุมของศูนย์ฯ
 

 

Read More

คณะดูงานจาก กรมทรัพยากรน้ำ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 11/03/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกรมทรัพยากรน้ำ
จำนวน 14 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

 

Read More

คณะดูงานจาก ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 08/03/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยนวมินทร์ทราธิราช
จำนวน 65 ท่าน…

Read More

คณะดูงานจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 07/03/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

Partners