บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)

We Concern Our Environment

” บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการ
ดำเนินงาน ทั้งทางด้านเทคนิคการออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจร
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำในการรรักษา สิ่งแวดล้อมของประเทศ GETCO
ได้พัฒนาตนเองด้วยการสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติงานภายใต้
ระบบมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ( ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001) เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานการให้บริการ และการใส่ใจสภาพแวดล้อมที่ดีของประเทศ”

อ่านต่อ

Services

บริการที่ทางบริษัทให้ดำเนินการ

null
การให้บริการในด้านการศึกษาผลกระทบและให้คำปรึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำและการบริหารแหล่งน้ำต่าง ๆ
null
การบริหาร และการจัดการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน
null
การให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมี ค่าโลหะหนักยาฆ่าแมลง สิ่งแขวนลอย ตลอดจนสิ่งมีพิษต่างๆ
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆเช่น การจัดการด้านขยะ การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงาน
null
กิจการอื่น ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษประเภทต่าง ๆ

Projects

โครงการต่างๆของบริษัท

รายละเอียดโครงการต่างๆที่ทางบริษัทบริหารจัดการ


News

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

คณะดูงานจาก นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 24/05/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 24 ท่าน…

Read More

คณะดูงานจาก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 23/05/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 37 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

คณะดูงานจาก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 23/05/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 11 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

Read More

คณะดูงานจาก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 29/04/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

คณะดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 29/04/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 37 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

คณะดูงานจาก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 26/04/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 32 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

คณะดูงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมโรงบำบัดน้ำเสีย AS1 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันพฤหัสบดีที่ 25/04/62
โรงบำบัดน้ำเสีย AS1 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรมบางปู ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน…

Read More

คณะดูงานจาก คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 25/04/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

Read More

Partners