บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)

We Concern Our Environment

” บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการ
ดำเนินงาน ทั้งทางด้านเทคนิคการออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจร
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำในการรรักษา สิ่งแวดล้อมของประเทศ GETCO
ได้พัฒนาตนเองด้วยการสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติงานภายใต้
ระบบมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ( ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001) เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานการให้บริการ และการใส่ใจสภาพแวดล้อมที่ดีของประเทศ”

อ่านต่อ

Services

บริการที่ทางบริษัทให้ดำเนินการ

null
การให้บริการในด้านการศึกษาผลกระทบและให้คำปรึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำและการบริหารแหล่งน้ำต่าง ๆ
null
การบริหาร และการจัดการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน
null
การให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมี ค่าโลหะหนักยาฆ่าแมลง สิ่งแขวนลอย ตลอดจนสิ่งมีพิษต่างๆ
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆเช่น การจัดการด้านขยะ การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงาน
null
กิจการอื่น ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษประเภทต่าง ๆ

Projects

โครงการต่างๆของบริษัท

รายละเอียดโครงการต่างๆที่ทางบริษัทบริหารจัดการ


News

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

วันจันทร์ที่ 07/01/62
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

คณะดูงานจาก สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 17/12/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง จำนวน 45 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริจาคเงินเพื่อการกุศลแก่โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 13/12/61
บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย…

Read More

คณะดูงานจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันอังคารที่ 04 และวันพุธที่ 07/12/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร จำนวน…

Read More

คณะดูงานจาก บ.แลนด์เปียด์ ทัวร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 16/11/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก บ.แลนด์เปียด์ ทัวร์ จำกัด จำนวน 32…

Read More

ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟประจำปี 2561

วันที่ 25-26/10/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟประจำปี 2561
 

Read More

คณะดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 08/10/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก จำนวน 32 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

คณะดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 28/09/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

Partners