บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)

We Concern Our Environment

” บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการ
ดำเนินงาน ทั้งทางด้านเทคนิคการออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจร
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำในการรรักษา สิ่งแวดล้อมของประเทศ GETCO
ได้พัฒนาตนเองด้วยการสร้างสรรค์ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติงานภายใต้
ระบบมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ( ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001) เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานการให้บริการ และการใส่ใจสภาพแวดล้อมที่ดีของประเทศ”

อ่านต่อ

Services

บริการที่ทางบริษัทให้ดำเนินการ

null
การให้บริการในด้านการศึกษาผลกระทบและให้คำปรึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำและการบริหารแหล่งน้ำต่าง ๆ
null
การบริหาร และการจัดการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน
null
การให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมี ค่าโลหะหนักยาฆ่าแมลง สิ่งแขวนลอย ตลอดจนสิ่งมีพิษต่างๆ
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆเช่น การจัดการด้านขยะ การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงาน
null
กิจการอื่น ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษประเภทต่าง ๆ

Projects

โครงการต่างๆของบริษัท

รายละเอียดโครงการต่างๆที่ทางบริษัทบริหารจัดการ


News

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

คณะดูงานจาก บริษัทเดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 06/07/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัทเดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 11…

Read More

>>> รับสมัครงาน

————————-
#รับสมัครงาน ฝากแชร์หน่อยค่ะ
————————-
บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม…

Read More

คณะดูงานจาก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 04/06/61

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 38 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

Read More

คณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 01/06/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่นที่ 3 จำนวน…

Read More

คณะดูงานจาก Asian Institute of Technology (AIT) เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันพุธที่ 23/05/61

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก Asian Institute of Technology (AIT) จำนวน…

Read More

คณะดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 11/05/61

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 21 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

Read More

คณะดูงานจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันอังคารที่ 24/04/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

คณะดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

วันจันทร์ที่ 09/04/61
ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ
ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
 

Read More

Partners