Contact

FromGetco BangpooTo

  • บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)
  • 649/1 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
  • Tel: 66-2709-2950-3 Fax :66-2709-2955

FromGetco BangSueTo

  • บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO)
  • ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
  • ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
  • Tel: 66-2-511-7605


Click to Send a Message