ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

ผู้ควบคุมดูแลระบบ SCADA และ PLC

ผู้ควบคุมดูแลระบบ SCADA
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

นักวิทยาศาสตร์

นักวิทย์ฯ
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

ผู้ประสานงานโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

นายช่างไฟฟ้า

นายช่างไฟฟ้า
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

นายช่างเครื่องกล

นายช่างเครื่องกล
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

พนักงานเดินระบบ

พนักงานเดินระบบ
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยนักวิทย์ฯ
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยโยธา
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

ผู้ช่วยเครื่องกล
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยไฟฟ้า
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details

ผู้ช่วยผู้ควบคุมระบบ SCADA และ PLC

ผู้ช่วยระบบ SCADA
ประจำ
โรงควบคุมคุณภาพน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
More Details