ความเป็นมาของโครงการ

 • กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทำหน้าที่เร่งระบายน้ำในคลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงช่วยลดระยะเวลาระบายน้ำ และลดเวลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากฝนตก โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ56 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ 6 เขตประกอบด้วย เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตบางซื่อ และเขตดุสิต รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและจุดอ่อนน้ำท่วมในถนนสายสำคัญ ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร ถนนสามเสน และพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยการไหลเวียนน้ำในคลองบางซื่อและคลองสาขาต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

วัตถุประสงค์

 • กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในปัจจุบันให้สูงขึ้น และรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต จึงก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อเพื่อสูบระบายน้ำในพื้นที่จากคลองลาดพร้าวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

 • ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร แนวอุโมงค์ระบายน้ำเริ่มจากอาคารรับน้ำ ถนนรัชดาภิเษกลอดไปตามแนวคลองบางซื่อ ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต อาคารรับน้ำวิภาวดีรังสิต ผ่านถนนพหลโยธิน ทางพิเศษศรีรัช อาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร ถนนเทอดดำริ ถนนเตชะวณิช คลองเปรมประชากร ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร และสูบระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อกำลังสูบ 60 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อระบายน้ำผ่านอาคารทิ้งน้ำออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีมูลค่างานก่อสร้าง 2,442,400,000.- บาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 1,440 วัน เริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่ 12 กันยายน 2556 และเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 6 กันยายน 2560

โครงการ
เก็ทโก้ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ
จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ให้ดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียทั้งระบบของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

ระยะเวลาสัญญา

 • 3 ปี  เริ่ม 13 กันยายน 2022 – 12 กันยายน 2025

เจ้าของโครงการ

 • สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (Department of Drainage and Sewerage BMA)

การจัดการ

 • วางแผนควบคุมระดับน้ำคลองบางซื่อตามแผนป้องกันน้ำท่วมของกทม อุโมงค์ใต้ดิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ยาว 6.19 กม. 3 สถานีไอดีและ 3 สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำขนาดความจุ 60 ลบ.ม./วินาที

อุโมงระบายน้ำ

 • เป็นอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร ยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร ลึกจากผิวดินประมาณ 20-30 เมตร    โดยอุโมงค์มีความสามารถในการระบายน้ำ 60 ลบ.ม./วินาที และสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ

 • อาคารสูบน้ำอุโมงค์บางซื่อ จำนวน 1 แห่ง
 • ปล่องอุโมงค์รับน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เมตร
 • ปล่องอุโมงค์ทิ้งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมต
 • ปล่องอุโมงค์ทิ้งน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร
 • เครื่องสูบน้ำขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

อาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก

 • อาคารควบคุม (ตู้คอนเทรนเนอร์) จำนวน 1 แห่ง
 • ปล่องอุโมงค์รับน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร
 • ประตูระบายน้ำ ขนาด 00 x 4.50 เมตรจำนวน 5 ชุด
 • เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด

อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต

 • อาคารควบคุม (ตู้คอนเทรนเนอร์) จำนวน 1 แห่ง
 • ปล่องอุโมงค์รับน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร
 • ประตูระบายน้ำ ขนาด 4.00 x 50 เมตร จำนวน 4 ชุด
 • เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 4 ชุด

อาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร

 • อาคารควบคุม (ตู้คอนเทรนเนอร์) จำนวน 1 แห่ง
 • ปล่องอุโมงค์รับน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร
 • ประตูระบายน้ำ ขนาด 00 x 4.50 เมตร จำนวน 4 ชุด
 • เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ จำนวน 4 ชุด

การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร
 • ตรวจสอบสภาพของน้ำด้วยสายตา (สี กลิ่น ลักษณะของตะกอน ตะกอนลอย ลักษณะการเติมอากาศ)
 • ตรวจสอบและวัดค่าด้วยอุปกรณ์ (DO, pH, Temp, Flow)

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 • งานตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
 • งานตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่ม
 • แผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำรีไซเคิล และตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าตามแผนการบำรุงรักษา (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, ราย 3 เดือน , ราย 6 เดือน และรายปี)
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ (ท่อ, วาล์ว, Y-Strainer)
 • การซ่อมแซม และแก้ไขเบื้องต้นให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้

โครงการ
เก็ทโก้ ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ให้ดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียทั้งระบบของท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีเงื่อนไข

ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนควบคุมดูแลการทำงานของระบบตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ
ให้สามารถใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียระบบน้ำรีไซเคิลและระบบจัดการของเสียได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบต้องมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม    10,000  ลบ.ม./วัน
 • Phase 1 แบบ SBR ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย  6,000 ลบ.ม./วัน
 • Phase 2 แบบ Conventional Activated Sludge ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย  4,000 ลบ.ม./วัน

 

การจัดการขยะภายนอกอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง

 • ทำการควบคุม ดูแล ความเรียบร้อยของถังขยะและบริเวณจุดพักขยะ เพื่อรอการจัดเก็บออกไปภายนอกพื้นที่
 • การทำความสะอาดจุดพักขยะบริเวณ Land Side และ Air Side
 • การจัดเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะจากตะแกรงดักขยะของระบบบำบัดน้ำเสีย ไปยังจุดที่กำหนด

โครงการ
เก็ทโก้ บางซื่อ

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) ได้รับความไว้วางใจจากกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินโครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ตามสัญญาเลขที่ สนน.95/2557  เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัท GETCO ได้เริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16กรกฎาคม2557 นับเป็นก้าวแรก และก้าวสำคัญที่ GETCO ขยายธุรกิจ เข้าสู่ตลาดธุรกิจภาครัฐ (กทม.) ในการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน.

ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ทางเข้าติดถนนกำแพงเพชร 2 ตรงข้ามสถานีขนส่งหมอชิต ภายในและภายนอกอาคารมีการออกแบบลักษณะพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วย

 • ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม  เวลาทำการ วันอังคาร-อาทิตย์ 09.00-17.00 น.
 • ห้องแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย  ที่มีแบบจำลองโรงควบคุมคุณภาพน้ำทั้ง 8 แห่งของกรุงเทพมหานคร
 • ห้องนิทรรศการ  เป็นส่วนพื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
 • ม่านน้ำตก  ที่สวยงามตระการตา มีความยาวประมาณ 100 ม. โดยใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
 • สวนน้ำ โดยปลูกพืชที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และพืชตามโครงการพระราชดำริ

พื้นที่ใต้ดินของอาคารเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ขนาด 12 ไร่ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากชุมชนและมลภาวะทางน้ำ โดยทำการรวบรวมน้ำเสียจากชุมชนเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำใต้ดิน ก่อนปล่อยลงสู่คูคลองเปรมประชากร และแม่น้ำเจ้าพระยา มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย 120,000 ลบ.ม./วัน และความสามารถในการบำบัดน้ำเสียสูงสุด 300,000 ลบ.ม./วัน  ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งหมดประมาณ 20.7 ตร.ก.ม. ในพื้นที่เขตบางซื่อ จตุจักร ดุสิต และพญาไท โดยใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียแบบระบบเติมอากาศ 4

โครงการ
เก็ทโก้ นิคมอุตสาหกรรม ปางปู

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด (GETCO) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับมาตรฐานการดำเนินงาน ทั้งด้านเทคนิค การออกแบบ และการจัดการระบบฯ อย่างครบวงจร

การบริหารโครงการบำบัดน้ำเสียภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู  มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ทั้งนี้นับตั้งแต่การเริ่มเข้าดำเนินการ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงที่มีอยู่กับการนิคมอุตสาหกรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้แล้วเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่กิจการ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อการนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู.

งานไฟฟ้าควบคุม

100%

งานเครื่องจักรกล

100%

งานด้านสิ่งแวดล้อม

100%

งานโยธา

100%

งานด้านวิชาการ

100%