เกี่ยวกับ
เก็ทโก้

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด เดิมชื่อ บริษัท เคมีทรีดท์ บีพี จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2542  ด้วยทุนจดทะเบียนในระยะแรก  20.0 ล้านบาท  โดยได้เข้ารับสัมปทานระยะเวลา 30 ปี ในการบริหารโครงการบำบัดน้ำเสียภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู  มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ทั้งนี้นับตั้งแต่การเริ่มเข้าดำเนินการ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงที่มีอยู่กับการนิคมอุตสาหกรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้แล้วเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่กิจการ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อการนิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูในด้านฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ได้มีการเรียกชำระจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับแผนงานการลงทุนพัฒนาระบบการบำบัดน้ำเสียมาโดยตลอด

2542

ทุนจดทะเบียน 20.0 ล้านบาท

2543

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50.0 ล้านบาท

2544

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100.0 ล้านบาท

2544

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 125.0 ล้านบาท

2545

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 160.0 ล้านบาท

ภายหลังการพิจารณาข้อเสนอของบริษัทที่เข้าประมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วคณะกรรมการจึงมีมติสรุปให้ทีมงาน  บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด  ได้รับการคัดเลือก

โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้

  • เทคโนโลยีการออกแบบทันสมัยได้มาตรฐาน
  • ความพร้อมในการด้านงบประมาณการลงทุน
  • ความพร้อมของทีมงาน ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ซึ่งมากด้วยประสบการณ์
  • ข้อเสนอในการจัดเก็บค่าบริการเป็นธรรม และราคาในการจัดเก็บค่าบริการสมเหตุผล

แนวทางในการดำเนินการสอดคล้องและสามารถตอบรับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและยกระดับระบบบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด

พันธมิตรทางธุรกิจ