Services

null
การให้บริการในด้านการศึกษาผลกระทบและให้คำปรึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำและการบริหารแหล่งน้ำต่าง ๆ
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชน
null
การให้บริการการปรึกษา การบริหารและการจัดการด้านระบบการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆเช่น การจัดการด้านขยะ การบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงาน
null
การบริหาร และการจัดการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ
null
การให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ค่าสารเคมี ค่าโลหะหนักยาฆ่าแมลง สิ่งแขวนลอย ตลอดจนสิ่งมีพิษต่างๆ
null
กิจการอื่น ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษประเภทต่าง ๆ

ความชำนาญการ

งานไฟฟ้าควบคุม
100%
งานเครื่องจักรกล
100%
งานด้านสิ่งแวดล้อม
100%
งานโยธา
100%
งานด้านวิชาการ
100%